integritetspolicy

1. vad är GDPR

Cloetta Sverige AB, org.nr. 556674-9155, är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med följande policy och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och eventuella nationella regler om databehandling (nedan kallade ”dataskyddsregler”).

2. vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information genom vilken vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi och vad används de till?

3.1 Deltagande i lotterier, tävlingar och kampanjer

Vi anordnar och arrangerar olika former av lotterier, tävlingar och kampanjer. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande i sådana tävlingar och kampanjer på den rättsliga grunden av avtal. I samband med tävlingar och kampanjer behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Köpinformation (t.ex. ett kvitto) behandlas endast ibland och då i syfte att säkerställa att du är berättigad att delta i en tävling eller kampanj. Personuppgifterna raderas när tävlingen eller kampanjen har avslutats och vinnarna har utsetts.

3.2 Cookies

Vi behandlar den information som skapas av cookies när du besöker vår webbplats. Dina personuppgifter, såsom beteendedata och enhetsinformation, behandlas på den rättsliga grunden intresseavvägning. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter beror på vilken cookie som placeras i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator tills du tar bort dem eller utgångsdatumet har passerat. Sessionscookies har inget utgångsdatum och lagras tillfälligt i din dator medan du är på vår webbplats. När du stänger din webbläsare försvinner alla sessionscookies.

4. vem delar vi informationen med?

4.1 Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar olika leverantörer för att tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster. När vi använder leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning tecknar vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören, som endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss.

4.2 Överföringar till leverantörer i tredjeländer

Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES, så kallade ”tredje land”, för att säkra vissa tjänster eller för att säkerställa att våra tjänster är tillgängliga dygnet runt. Vi använder inte leverantörer i tredje land om landet inte har en adekvat skyddsnivå eller om vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringen i enlighet med kraven i dataskyddsreglerna.

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, utöver informationen i denna integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss.

5.2 Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (ett så kallat registerutdrag).

5.3 Rätt till rättelse

Vi underhåller systematiskt våra register och uppdaterar dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om du märker att vi har felaktig eller ofullständig information om dig. Vi korrigerar normalt personuppgifterna direkt om vi inte har anledning att invända mot ändringen. Vi informerar våra leverantörer om varje ändring av informationen såvida det inte är omöjligt eller kräver en stor mängd arbete. Om du begär det kommer vi också att informera dig om vilken eller vilka leverantörer korrigeringen har utfärdats till.

5.4 Rätt till radering

Vi lagrar dina personuppgifter under tävlingarnas eller kampanjernas varaktighet, varefter uppgifterna raderas (eller anonymiseras) inom 24 månader, förutom när vi enligt lag är skyldiga att spara personuppgifterna under en längre period.

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om de inte längre behövs, du återkallar ditt samtycke, du invänder eller om det inte finns några motiverade skäl för behandling som väger tyngre än ditt intresse. När vi får din begäran kommer vi att göra en bedömning om det finns anledning att radera dina personuppgifter och meddela dig resultatet av bedömningen. Om det inte är omöjligt eller kräver en stor mängd arbete, kommer en eventuell radering på din begäran att meddelas våra leverantörer.

5.5 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i den meningen att dina personuppgifter kommer att märkas och säkerställa behandling endast för vissa begränsade ändamål i framtiden. Du kan begära begränsning om du har begärt rättelse och väntar på att personuppgifternas riktighet utreds, behandlingen delvis är olaglig eller medan verifiering av legitima skäl för behandlingen pågår.

5.6 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av intresseavvägning. I så fall måste du skriftligen ange vilken behandling du invänder mot. I händelse av en sådan invändning får vi endast fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi kan visa att det finns avgörande rättfärdigande skäl till varför personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen. Om dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyften har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

5.7 Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få och flytta dina personuppgifter. Din begäran måste avse sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig. Rätten gäller inte när vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller rättslig förpliktelse.

5.8 Rätt att återkalla samtycke

I den mån vi behandlar dina personuppgifter på grundval av samtycke har du alltid rätt att återkalla samtycket när du vill. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum på grundval av samtycket innan det återkallades.

5.9 Förfrågningar och identifiering

En begäran om att utöva dina rättigheter, med undantag för förfrågningar om information, måste göras skriftligen, undertecknas av dig och åtföljas av en kopia av en giltig ID-handling undertecknad av dig.

Om ett registerutdrag begärs, ange vilka uppgifter du är intresserad av. Om du skickar flera förfrågningar om registerutdrag kan vi ta ut en avgift. Registerutdraget skickas till dig inom 30 dagar efter att vi mottagit din begäran. Om utdraget är omfattande och vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan slutföra din begäran kommer vi att meddela dig det.

6. Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsregler bör du rapportera detta till oss så snart som möjligt. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

7. Kontaktuppgifter

Observera att vi inte har utsett något dataskyddsombud.
Kontakta oss på Cloetta Sverige AB, Att: Privacy/Legal, P.O. Box 2052, 172 02 Sundbyberg, Sverige, eller privacy@cloetta.com.

Rulla till toppen